ติดต่อลงโฆษณา

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาภายในเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยแจ้งมาที่ email พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. กรณีนิติบุคคล

     1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 

     1.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท

     1.3 สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

     เอกสารตามข้อ 1.1-1.3 รบกวนให้กรรมการบริษัทลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

     1.4 ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์

2. กรณีบุคคลธรรมดา

     2.1  สำเนาบัตรประชาชน

     2.2  ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์