บริษัท เอสเทอร์นีย์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์ม SALERVICE หรือ เว็บไซต์ www.salervice.com เคารพและให้ความสำคัญถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของคุณ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (การประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจึงได้จัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ประกาศ”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของคุณภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ประกาศฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ภายใต้นโยบายการใช้บริการแพลตฟอร์ม SALERVICE (#Link) (“นโยบายการใช้บริการ”) บริษัทขอให้คุณทำความเข้าใจนโยบายและประกาศฉบับนี้ก่อนการใช้บริการ โดยนโยบายการใช้บริการแพลตฟอร์ม SALERVICE ถือเป็นข้อตกลงการใช้บริการระหว่างคุณกับบริษัท การที่คุณใช้บริการ ถือว่าคุณรับทราบ ตกลงและยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ หากคุณไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ และสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที

1.  คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ข้อมูลนิรนาม หรือข้อมูลแฝง

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งเมื่อถูกใช้หรือเปิดเผยแล้วอาจเกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเป็นพิเศษ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคหรือไม่เป็นธรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ระบุไปถึง

“โซเชียลมีเดีย” หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Instagram, Line, Pinterest, TikTok, Twitter และ Youtube เป็นต้น

“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งมีสภาพบุคคล

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอสเทอร์นีย์ จำกัด และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน หรือผู้ดำเนินการแทนในนามของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกจ้างของบริษัทตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ปรับ แปลง ใช้ ทำสำเนา ส่ง โอนหรือโอนไปยังต่างประเทศ ทำให้ปรากฏ เปิดเผย เป็นต้น ทั้งนี้ อาจเป็นการดำเนินการแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่าด้วยวิธีการทางกายภาพหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัทหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม SALERVICE หรือ www.salervice.com หรือบริษัท 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามบริษัท 

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกเหนือจากผู้ใช้บริการ

“แพลตฟอร์ม”  หมายถึง  แพลตฟอร์ม SALERVICE หรือแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ www.salervice.com 


2.      ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามดุลพินิจและการพิจารณาของบริษัท โดยประกาศฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลซึ่งติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ มายังบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ และรวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยมิได้สมัครหรือลงทะเบียนใช้บริการในแพลตฟอร์ม

2. พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บุคคลธรรมดา ตัวแทนของนิติบุคคล เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน นักลงทุน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกจ้างของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำนิติกรรมหรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ หรือข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมหรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าในขั้นตอนใด ๆ เช่น การเสนอราคา การออกใบสั่งซื้อ การซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ ขนส่ง ให้บริการหลังการขาย เป็นต้น

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ลงทะเบียน ให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรม รายการส่งเสริมทางการตลาด การอบรม การสัมมนาหรือกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท หรือที่บริษัทร่วมจัดกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 

4. ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัท หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทในการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ และหมายความรวมถึงตัวแทน ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย

5. ผู้ติดต่อสอบถาม ได้แก่ ผู้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของแพลตฟอร์มหรือของบริษัท การขอความช่วยเหลือด้านบริการ เป็นต้น

6. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจความคิดเห็นหรือแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัทหรือแพลตฟอร์ม

7.  ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ถูกเรียกเป็นประการอื่นซึ่งทำงานให้แก่บริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 

8. ผู้รับจ้างภายนอก ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รับจ้างทำงาน ให้บริการหรือดำเนินการอย่างใดๆ ให้แก่บริษัท และหมายความรวมถึงตัวแทน ผู้มีอำนาจดำเนินการแทน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน


3.      วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่คุณก่อนหรือขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการป้องกันประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการประมลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้ในแพลตฟอร์มหรือที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการหรือที่มี           นิติสัมพันธ์กับบริษัทด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1 การให้บริการภายในแพลตฟอร์ม การให้บริการตามสัญญา การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การส่งเสริม  การขาย การอบรมสัมมนา การเข้าร่วมกิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการตอบข้อซักถาม การยืนยันตัวตนในการใช้บริการ การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจ การบริหารงานของบริษัท หรือประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม

3.2 เพื่อดำเนินการในการทำธุรกรรม การทำสัญญาหรือการปฏิบัติ ดำเนินการ หรือการบังคับตามสัญญา

3.3 เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท หน่วยงานด้านภาษี เช่น การออกใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือแพลตฟอร์ม เป็นต้น

3.4 เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลแพลตฟอร์ม จัดเก็บ log จราจรคอมพิวเตอร์ (log file) ของผู้ใช้บริการแต่ละราย การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคล เป็นต้น 

3.5 เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

3.6 เพื่อควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบ บริหารจัดการ ค้นคว้าหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ

3.7 เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับคุณ 

3.8 เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นกำหนด

3.9 เพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องห้าม การสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งบริษัท และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

3.10 เพื่อการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อคุณสมัคร ลงทะเบียน หรือใช้บริการของบริษัทหรือแพลตฟอร์ม และเพื่อป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

3.11 เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นทางการตลาดไปยังคุณ

3.12 เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นแล้วแต่กรณี

3.13 เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาดหรือธุรกิจของบริษัท การตรวจสอบการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทหรือแพลตฟอร์ม ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 

3.14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


4.      วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการขายหรือหาประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประการอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อคุณทั้งสิ้น

ภายใต้วัตถุประสงค์ บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือบริหารจัดการบริษัทเพื่อการตรวจสอบภายในหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและแก่ผู้ที่มีสิทธิและมีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบุคคล บริษัท หน่วยงานเอกชน  หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวจะมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเพียงพอ ดังต่อไปนี้


ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล

รายละเอียด

หน่วยงานราชการหรือผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

บริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานราชการเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร

เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือศาล เป็นต้น

พันธมิตรทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ตัวแทนหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทหรือแพลตฟอร์ม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณ หรือตามความประสงค์หรือตามที่คุณตกลง เช่น การยืนยันตัวตนในการใช้บริการ ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย การตอบแบบสอบถาม สื่อโฆษณา ที่ปรึกษาภายนอก ผู้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น  

 

บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการหรือการให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณ เช่น ผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud) ศูนย์ข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร          ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้านการตลาด หรือการโฆษณา ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ผู้ใช้บริการรายอื่นในแพลตฟอร์ม และ/หรือบุคคลภายนอก

เนื่องด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มเป็นการให้บริการด้านธุรกิจและการค้า ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทางธุรกิจและการใช้บริการของคุณและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณและที่คุณได้ตกลงไว้ในการใช้บริการแพลตฟอร์มก่อนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มรายอื่น และ/หรือบุคคลภายนอกแพลตฟอร์ม

หมายเหตุ  ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คุณเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเองและประสงค์จะให้ปรากฏในประกาศของคุณเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ การซื้อ ขายสินค้า หรือการให้บริการ หรือการใช้บริการของคุณเอง


5.      ฐานที่รองรับหรือความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
5.1  ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงการใช้บริการซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อนการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง การใช้บริการแพลตฟอร์ม หรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนและทราบข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญาหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือวัตถุประสงค์ของบริการของแพลตฟอร์ม และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด โดยบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการได้หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
5.2  ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เนื่องด้วย บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือต้องดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร ในการออกใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย เสียค่าอากรแสตมป์ การส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย การเข้าใช้บริการในแพลตฟอร์ม เป็นต้น
5.3  ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก เช่น การติดต่อประสานงาน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การให้บริการตามคำขอหรือวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของคุณ การตอบข้อซักถาม การยืนยันตัวตน การประชาสัมพันธ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของแพลตฟอร์มหรือบริษัท แบบสำรวจความคิดเห็น การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
5.4  การได้รับความยินยอมจากคุณ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการของคุณ เช่น การติดต่อ แจ้งข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่นต่าง ๆ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย แบบสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งให้คุณทางกล่องข้อความภายในแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับข้อความดังกล่าว คุณสามารถแจ้งยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในกรณีดังกล่าวมายังบริษัทได้

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังจะกล่าวต่อไปนี้ ตามความสัมพันธ์ที่คุณมีกับบริษัท หรือตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทและตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของคุณ รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการดำเนินการของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคุณ ตลอดจนทำธุรกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

6.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังจะกล่าวต่อไปนี้ ตามความสัมพันธ์ที่คุณมีกับบริษัท หรือตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทและตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของคุณ รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการดำเนินการของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคุณ ตลอดจนทำธุรกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

รายละเอียดของแหล่งที่มาของข้อมูลตามข้อ 7.1-7.4

1. ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

1. ชื่อ - คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อเล่น

2. ลายมือชื่อ - ลายมือชื่อที่รับรองในเอกสารต่าง ๆ  

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

4. รูปถ่าย – รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ใช้ประกอบการการลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตน

หมายเหตุ บริษัทไม่มีนโยบายและไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือข้อมูลอ่อนไหว กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอาจจะปรากฏในภาพถ่ายบัตรประชาชนของคุณ ดังนั้น จึงขอความกรุณาขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว หรือหากคุณไม่สะดวก บริษัทจะขอสงวนสิทธิดำเนินการดังกล่าวแทน

7.1, 7.2, 7.3

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

1. วัน เดือน ปีเกิด - เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านอายุ

2. เพศ สถานภาพการสมรส

3. วุฒิการศึกษาและการทำงาน – ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลหรือประวัติการทำงาน และรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ หรือข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป

7.1, 7.2, 7.3

3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สื่อสาร

1. ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ - ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ที่ทำงาน สถานที่ประกอบการ แผนที่

2. หมายเลขโทรศัพท์ – หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรสาร และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งในลักษณะการพูดคุย หรือการส่งข้อความ (SMS)

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)

4. ชื่อบัญชีผู้ใช้งานในโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line หรือ Line ID, Facebook หรือ Facebook Page, Instagram, TikTok, Youtube Channel, Twitter, Pinterest เป็นต้น

7.1, 7.2, 7.3

4. ข้อมูลความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบริษัท หรือระหว่างบุคคลกับบุคคล

การเป็นตัวการตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นต้น

7.1, 7.2, 7.3

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของแพลตฟอร์มนอกเหนือ จากที่กล่าวมาในข้อ 1-5 ข้างต้น

1. ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ที่อยู่ ข้อมูลระบุพิกัด แผนที่ ที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม

2. รูปโปรไฟล์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ สื่อบันทึกเสียง

3. เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในประกาศของผู้ใช้บริการ หรือบทสนทนา ข้อความ เนื้อหาและข้อมูล รูปภาพที่ปรากฏในเว็บบอร์ด การตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็น การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบริการ การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

4. ประวัติการใช้บริการ หรือออนไลน์ หรือที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

5. ข้อมูลการซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ โฆษณา ใช้บริการต่าง ๆ การชำระเงิน ค่าบริการ

6. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย การโฆษณา เข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือบริการอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม หรือของบริษัท

7. ข้อมูลที่ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ เป็นต้น

8. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรเครดิต และธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกรรมการรับหรือการโอนเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

7.1, 7.2, 7.3

6. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของแพลตฟอร์ม เช่น ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. ประวัติการสืบค้นข้อมูล พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

3. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet Protocal Address หรือ IP Address)

4. หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์

5. รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

6. ตำแหน่งจีพีเอส และแผนที่ เป็นต้น

7.2, 7.4

7. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมหรือเกี่ยวกับการให้บริการกับบริษัท

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ เป็นต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรเครดิต และธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกรรมการรับหรือการโอนเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

7.1, 7.3

8. ข้อมูลทางการตลาด หรือเพื่อการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจหรือแพลตฟอร์ม

1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบสอบถามความคิดเห็น

2. การลงทะเบียน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม รายละเอียดเกี่ยวกับใช้บริการแพลตฟอร์ม

3. ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างคุณกับบริษัท

7.1, 7.2, 7.3

8. ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ (ไม่หมายความรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือข้อมูลอ่อนไหว) ที่ท่านได้ให้กับบริษัทโดยตรงและโดยความยินยอมไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ  

ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือข้อมูลอ่อนไหว นอกจากข้อมูลการนับถือศาสนาดังกล่าวไว้ในข้อ 1. หากบริษัทจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

7.1


6.      แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลหรือได้มาซึ่งช้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7.1  ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรงในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 

7.1.1  การใช้บริการ การยืนยันตัวตน

7.1.2  การขอใบเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มการแจ้งขอรับบริการ

7.1.3  การลงนามในสัญญาหรือเอกสารประกอบการทำสัญญา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

7.1.4  การแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

7.1.5  ใบสมัคร การลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยบริษัท การส่งเสริมทางการตลาดหรือส่งเสริมการขาย       

7.1.6  แบบสำรวจความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ

7.1.7  การแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ

7.1.8  แบบฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัท 

7.1.9  ช่องทางอื่น ๆ

7.2  ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านแพลตฟอร์มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการ โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการยืนยันตัวตน หรือเมื่อคุณขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการของหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผ่านการสอบถามข้อมูลผ่านกล่องข้อความของแพลตฟอร์ม 

7.3  ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลของคุณเมื่อคุณทำการติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือผ่านโซเชียลมีเดีย

7.4   ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มจะจดจำการใช้งาน การตั้งค่าและความต้องการของผู้ใช้ Cookies เหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณเพื่อเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแพลตฟอร์ม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (#Link) ของบริษัท

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น การดำเนินการในฐานะตัวแทนหรือผู้ดำเนินการแทน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท เว้นแต่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

8.      ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.)   

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

พันธมิตรทางธุรกิจ

10 ปี นับจากวันที่สัญญาหรือข้อตกลงนั้น ๆ สิ้นสุดลง

ผู้รับจ้างภายนอก 

10 ปี นับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม 

10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกหรือการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มครั้งสุดท้าย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา

10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรม รายการส่งเสริมการตลาด การอบรม สัมมนา

ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ให้บริการแก่บริษัทหรือแพลตฟอร์ม

10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

บุคคลทั่วไป หรือ ผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม

10 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้าเยี่ยมชมครั้งล่าสุด

ผู้ติดต่อสอบถาม

1 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ตอบแบบสอบถาม

1 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล


เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่คุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูล เช่น ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความในระหว่างคุณ กับผู้ใช้บริการรายอื่น บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวพันกับคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปอีก 10 ปี นับแต่ข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

9.      สิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิดังต่อไปนี้ 

9.1   สิทธิในการเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

 รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของคุณตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของคุณจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

9.2   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

9.3   สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

9.3.1  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททำการตรวจสอบตามคำร้องขอของคุณให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

9.3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9.3.3  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่คุณในการเก็บรวบรวม แต่คุณประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของคุณ

9.3.4   เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังพิสูจน์ให้คุณเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่คุณได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของคุณ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือของบริษัทอันชอบธรรม

9.4   สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คุณมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของคุณ

9.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท) หรือมีเหตุดังต่อไปนี้

9.5.1  เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.5.2  เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล

9.5.3  เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

9.5.4  เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล

9.5.5  มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล 

9.6 สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

9.7 สิทธิในการถอนความยินยอม 

คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทอยู่ 

 ทั้งนี้ การขอถอนความยินยอมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

10.   การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ โดยบริษัทจะมีข้อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องควบคุมและดำเนินการใด ๆ เพื่อกำหนดสิทธิและ/หรือการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

10.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณเลือกใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

2) บริษัทได้แจ้งให้คุณทราบและได้รับความยินยอมจากคุณในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือเป็นการทำตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญานั้น

4) เป็นการกระทำตามสัญญาของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ

5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อคุณไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ


11.   การใช้คุกกี้

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเบราว์เซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies)  หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ที่อยู่ไอพี (IP Address) เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้งานหรือระบบปฏิบัติการ ความชอบ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ต้นทางที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่คุณคาดหวัง และนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของคุณ และทำให้ประสบการณ์ใช้บริการของคุณมีการปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวตนของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ เราเห็นความสำคัญและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ โดยคุณสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่เราได้เสนอให้แก่คุณได้ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (# Link)

12.   การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ภายในแพลตฟอร์มมีลิงค์ (Link) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่คุณคลิกที่ลิงค์ (Link) ซึ่งมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของเว็บไซต์อื่นหรือบุคคลภายนอกหากมีกรณีอันไม่ชอบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอให้คุณโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

13.   การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการประมวลผลโดยไม่ชอบ โดยบริษัทได้จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ปฏิบัติงานเฉพาะรายหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อคุณไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกรายจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองได้รับรู้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการใช้ ส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าเพื่อการให้บริการ ตามสัญญาหรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด  บริษัทจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

14.     การติดต่อสอบถาม

คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

- ชื่อ: บริษัท เอสเทอร์นีย์ จำกัด 

- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 7 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 7 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

- ช่องทางการติดต่อ: Email : salervice@gmail.com

                 Tel : 080-583-3999

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

- ชื่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เอสเทอร์นีย์ จำกัด 

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 7 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 7 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  

- ช่องทางการติดต่อ: Email : salervice@gmail.com

                 Tel :  080-583-3999

15. การปรับปรุงแก้ไขประกาศ

บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้คุณโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่คุณจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากคุณยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าคุณได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ประกาศฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566