ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม SALERVICE การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ SALERVICE แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“นโยบายการใช้บริการ”) นโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง บริการออนไลน์หรือส่วนขยายแพลตฟอร์มและบริการเสริมของเราทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข 
นโยบายการใช้บริการนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ใช้บริการซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะของสัญญาสำเร็จรูป คุณมีสิทธิที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ได้โดยอิสระ ปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวงใด ๆ โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อความและเงื่อนไขของนโยบายการใช้บริการนี้ รวมถึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (# Link) และ นโยบายคุกกี้ (# Link) (รวมเรียกว่า “นโยบาย”) ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนและเข้าใช้งานในแพลตฟอร์ม นโยบายการใช้บริการนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ ในส่วนข้อมูลและเนื้อหา เอกสารและการใช้บริการทั้งหมดของแพลตฟอร์ม รวมถึงการควบคุมการใช้บริการในแพลตฟอร์มทั้งหมดของคุณจะได้รับการจัดการภายใต้นโยบายและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ ดังนั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายการใช้บริการและนโยบายต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม โปรดหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ และสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที
กรณีดังกล่าวหมายความรวมถึงนโยบายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบในแพลตฟอร์ม และมีผลทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือขอความยินยอมจากคุณอีก การใช้งานของคุณภายหลังการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมถือว่าคุณตกลงและยอมรับนโยบาย และเงื่อนไขการใช้บริการ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ  
บทนิยาม
คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้กับนโยบายการใช้บริการ และ/หรือ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (# Link) และ/หรือ นโยบายคุกกี้ (# Link) เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น
“คุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการแต่ละราย
“เรา” หมายถึง แพลตฟอร์ม SALERVICE และ บริษัท เอสเทอร์นีย์ จำกัด และหมายความรวมถึง กรรมการ     ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของบริษัท
“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลทางธุรกิจ และ/หรือ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลทางธุรกิจ” หมายถึง (1) แผนการตลาดหรือแผนธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการ การประมาณการราคาขาย การพัฒนาธุรกิจ ผลประกอบการ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต (2) แผนการดำเนินการขายหรือให้บริการ รวมถึงรายชื่อลูกค้า และคู่ค้า (3) ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ ซอฟท์แวร์ โปรแกรม สูตร ความลับทางการค้า การประดิษฐ์ การออกแบบ กระบวนการ การคำนวณ (4) กรอบหรือแนวความคิด บันทึก รายงานการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา เอกสารทางกฎหมายและข้อมูลอื่น ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น
“ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป” หมายถึง ชื่อสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่   สถานที่ตั้ง (และ Location Map) เบอร์โทรติดต่อ แฟกซ์ อีเมล์  บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามความที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6 และหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 26 ด้วย
“คุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการแต่ละราย
“ใช้บริการ” หมายถึง ลงทะเบียน สมัครสมาชิก เข้าชม ใช้งาน ลงประกาศซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน (Share) โฆษณา ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น (Review) หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับในแพลตฟอร์ม
“โซเชียลมีเดีย” หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line, Pinterest, Tiktok, Twitter, Youtube และโซเชียลมีเดียอื่นที่มีวัตถุประสงค์การใช้งาน ลักษณะ รูปแบบเดียวกัน เป็นต้น
“เนื้อหาและข้อมูล” หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด กล่าวคือ ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ ความคิดเห็น รายละเอียด รูป ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิป วีดีโอ ไฟล์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ที่ปรากฏในหรือส่งผ่านแพลตฟอร์ม เช่น ในประกาศซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ โฆษณา กล่องข้อความ Review และ Web board 
“ประกาศตำแหน่งพิเศษ” หมายถึง ประกาศดังต่อไปนี้
- “Popular”  หมายถึง  ประกาศที่ผู้ประกอบการได้ชำระค่าบริการเพื่อให้ประกาศอยู่ในตำแหน่งที่ 1-150 ของหมวดหมู่ที่ลงประกาศ เป็นระยะเวลา 15 วัน
- “Flash Deal”  หมายถึง  ประกาศที่ผู้ประกอบการได้ชำระค่าบริการสำหรับประกาศที่เสนอส่วนลดพิเศษ เป็นระยะเวลา 7 วัน
- “Hot Promotion”  หมายถึง ประกาศที่ผู้ประกอบการได้ชำระค่าบริการสำหรับประกาศที่เสนอส่วนลดพิเศษ โดยมีระยะเวลาในช่วงเทศกาลหรือระยะเวลาตามที่บริษัทพิจารณาหรือตกลงกับผู้ประกอบการ
- “New Arrivals”  หมายถึง  ประกาศใหม่ที่ลงล่าสุดจะอยู่เป็นลำดับแรก แต่จะถูกลดลำดับลงไปเรื่อยๆ ตามประกาศใหม่ที่ลงต่อมาในลำดับหลัง โดยจะเรียงลำดับตามเวลาที่ลงประกาศ
- “Wow”  หมายถึง  ประกาศที่ผู้ประกอบการได้ชำระค่าบริการเพื่อให้ประกาศอยู่ในตำแหน่งที่ 151-300 ของหมวดหมู่ที่ลงประกาศ เป็นระยะเวลา 15 วัน
“ป้ายกำกับ”  หมายถึง  การกำหนดข้อความที่จะแสดงรายการสินค้าหรือบริการอื่นที่มีป้ายกำกับเดียวกันได้
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการภายในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในฐานะ ผู้ขาย  ผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบการ”) ผู้ซื้อ ผู้รับบริการ ผู้บริโภค (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”)  และรวมถึงผู้เข้าชม โดยไม่คำนึงว่าจะใช้บริการในนามของตนเองหรือลงทะเบียนเข้าใช้งานหรือยอมรับนโยบายต่าง ๆ ของเราหรือไม่ และหมายรวมถึงผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างของเราที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การให้บริการหรือรับบริการ และการโฆษณาภายในแพลตฟอร์ม
“ผู้ประกอบการ” หมายถึง   ผู้ใช้บริการที่ลงประกาศในฐานะผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าของธุรกิจ ร้านค้า
“ลูกค้า”  หมายถึง  ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครหรือลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบการ
“Following”  หมายถึง  การติดตามความเคลื่อนไหวของประกาศหรือ Review ของผู้ใช้บริการรายอื่น
“Listing” หรือ “ประกาศ”  หมายถึง  ประกาศขายสินค้าหรือประกาศให้บริการแล้วแต่กรณี  
“My Listing”  หมายถึง  ส่วนที่แสดงรายการประกาศทั้งหมดของผู้ประกอบการ
“Review”  หมายถึง  ความคิดเห็น หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
“Shop Info”  หมายถึง  ส่วนที่แสดงรายละเอียดของผู้ประกอบการ
“Top Review”  หมายถึง  ประกาศที่มี Review มากเป็นอันดับ 1-5 ของแต่ละหมวดหมู่ย่อย
“Top Share”  หมายถึง  ประกาศที่ผู้ใช้บริการแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ 1-5 ของแต่ละหมวดย่อย
“Webboard” หรือ “เว็บบอร์ด”  หมายถึง กระทู้ที่ผู้ใช้บริการตั้งหัวข้อเพื่อสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแจ้งข่าวสารข้อมูล โดยในแพลตฟอร์มมีเว็บบอร์ด 2 ส่วน คือ เว็บบอร์ดที่ตั้งหัวข้อโดยผู้ประกอบการ และเว็บบอร์ดที่ตั้งหัวข้อโดยลูกค้า
“Wishlist”  หมายถึง  ประกาศที่ลูกค้าสนใจ ชื่นชอบ และทำการบันทึก รวบรวมไว้

สัญลักษณ์

ความหมาย

รูปหัวใจ

ประกาศสินค้าหรือบริการที่สนใจหรือชื่นชอบ และประสงค์ที่จะบันทึกประกาศนั้นไว้

รูปยกนิ้วหัวแม่มือ

ประกาศสินค้าหรือบริการที่ชื่นชอบ แต่ไม่ได้ประสงค์ที่จะบันทึกประกาศนั้นไว้

รูปแว่นขยาย

การค้นหา

รูปข้อความ

การส่งข้อความถาม-ตอบ

รูปกระดิ่ง

การแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความเข้าหรือมีการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์ม

รูปการแชร์

การแชร์ร้านค้า หรือประกาศไปยังโซเชียลมีเดีย


1. การลงทะเบียน การสมัครสมาชิกและบัญชีผู้ใช้บริการ
1.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการเพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจของคุณ โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นอย่างดีตามที่ระบุในนโยบายการใช้บริการนี้ และ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (# Link) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ดี ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น กรุณายืนยันตัวตน ดังมีรายละเอียดและขั้นตอนต่อไปนี้ 
1.1.1 กรณีใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา 
1.1.1.1 โปรดกรอกชื่อ นามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน 
1.1.1.2  ลงลายมือชื่อรับรองในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 1.1.1.3  ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน 
1.1.1.4  แนบไฟล์ตามข้อ 1.1.1.2 และ 1.1.1.3 ส่งผ่านระบบให้เรา
1.1.2 กรณีใช้บริการในนามนิติบุคคล 
1.1.2.1 โปรดกรอกชื่อนิติบุคคล พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน
1.1.2.2  ผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ) ลงลายมือชื่อรับรองในสำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน
1.1.2.3  กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองในสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง
1.1.2.4  แนบไฟล์ตามข้อ 1.1.2.2 และ 1.1.2.3 ส่งผ่านระบบให้เรา
1.1.3 ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์จะยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 คุณสามารถยืนยันตัวตนโดยใช้อีเมล์หรือบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่กำหนดในหน้าลงทะเบียน 
อย่างไรก็ตาม หากคุณประสงค์ที่จะใช้บริการในฐานะผู้ประกอบการ หรือใช้ Webboard คุณจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 เท่านั้น
1.1.4 ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ยืนยันตัวตนไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.3 คุณไม่อาจใช้บริการใด ๆ แพลตฟอร์มนี้ และสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที
ในกรณีที่คุณลงทะเบียนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 เราจะแสดงสัญลักษณ์การยืนยันตัวตนของคุณให้ผู้ใช้บริการอื่นได้ทราบและเกิดความเชื่อมั่น ทั้งนี้ คุณควรปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์อยู่เสมอ  
อย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนใช้บริการ สมัครเป็นสมาชิกหรือการเข้าใช้บริการของคุณ รวมถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการหรือสมาชิกได้ ตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร 
1.2 ในกรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบการและมีสถานประกอบการหลายสาขาหรือหลายประเภทธุรกิจ และ / หรือตั้งอยู่ในหลายสถานที่  คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแยกเป็นรายสาขาได้โดยแจ้งเราให้ดำเนินการแยกบัญชีผู้ใช้บริการได้ทางอีเมล์...................
1.3 คุณจะต้องใช้บริการด้วยตนเองและในนามของตนเองและตามสิทธิที่คุณมีอยู่เท่านั้น ในกรณีที่คุณซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนสิทธิในบัญชีผู้ใช้บริการของคุณถือเป็นการโอนสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น การกระทำดังกล่าวไม่ทำให้คุณหลุดพ้นจากหน้าที่ ภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามนโยบายการใช้บริการ และนโยบายอื่น ๆ ที่คุณมีต่อเราก่อนและหลังทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนสิทธิ ทั้งนี้ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนสิทธิถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือผู้โอนและผู้รับโอนเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เราต้องมีผลผูกพัน มีหน้าที่หรือต้องรับผิดใด ๆ หรือให้เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างคุณด้วย 
1.4 คุณจะต้องจดจำชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง โปรดบันทึก และเก็บไว้เป็นความลับแต่เพียง    ผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหาย สูญหาย การขาดประโยชน์ ที่คุณไม่สามารถใช้บริการจากการลืมรหัสผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสผ่าน หรือเข้าใช้บริการโดยบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ รวมถึงการทำลาย หรือนำเนื้อหาและข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเราไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหาย หรือการกู้คืนข้อมูลต่าง ๆ ของคุณที่อยู่ภายในแพลตฟอร์ม
ในกรณีที่มีข้อพิพาทในการเป็นเจ้าของสิทธิในบัญชีผู้ใช้บริการ โปรดแจ้งเราโดยทันทีผ่านทางอีเมล์ ..................................... เราสามารถใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับการใช้งานไว้ชั่วคราว จนกว่าเราจะได้รับพยานหลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการที่แท้จริงจนเป็นที่ยุติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เราได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล์ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้คุณสามารถดำเนินการตามสิทธิของคุณต่อผู้กระทำโดยมิชอบนั้นได้ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณในฐานะผู้แจ้งและผู้ถูกระงับการใช้งานในกรณีนี้ ไม่มีสิทธิฟ้อง เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินใด ๆ จากเราทั้งสิ้น
1.5 ในกรณีที่คุณพบว่าภายในแพลตฟอร์มมีบุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป หรือเนื้อหาและข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ  โปรดแจ้งเราโดยทันทีผ่านทางอีเมล์ .....................................เราสามารถใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับการใช้งานไว้ชั่วคราว จนกว่าเราจะได้รับพยานหลักฐานการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป หรือเนื้อหาและข้อมูล หรือทรัพย์สินทางปัญญาจนเป็นที่ยุติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เราได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล์ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ คุณสามารถดำเนินการตามสิทธิของคุณต่อผู้กระทำโดยมิชอบนั้นได้ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณในฐานะผู้แจ้งและผู้ถูกระงับการใช้งานในกรณีนี้ ไม่มีสิทธิฟ้อง เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินใด ๆ จากเราทั้งสิ้น 
1.6 คุณจะต้องอายุเกินกว่า 18 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในการเข้าใช้งาน รวมทั้งมีสิทธิ                   มีความสามารถอำและอำนาจตามกฎหมายในการเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม โดยคุณหรือบุคคลใด ๆ ไม่อาจอ้างความบกพร่องหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายมาบอกล้างหรือยกเลิกการกระทำใด ๆ ได้ ทั้งนี้ ในการยอมรับนโยบายการให้บริการ ถือว่าคุณได้อ่านและยืนยันว่าคุณมีความสามารถตามกฎหมายในการผูกพันและยอมรับนโยบายการให้บริการของแพลตฟอร์ม
1.7 คุณรับทราบและตกลงให้เราใช้ที่อยู่อีเมล์ของคุณที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกหรือตามที่คุณแจ้งแก้ไข หรือผ่านกล่องข้อความในแพลตฟอร์มเป็นวิธีหลักในการสื่อสาร หรือแจ้งข้อความต่าง ๆ กับคุณ และถือว่าคุณรับทราบข้อความที่เราแจ้งโดยชอบแล้ว
2. การเก็บรักษาความลับ
2.1  เราไม่มีนโยบายในการขาย หรือเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการภายในแพลตฟอร์มหรือไม่  ทั้งนี้      เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1.1  มีคำสั่งให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมาย หมายของศาล หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการได้รับคำสั่ง หมายของศาลหรือเจ้าพนักงานแก่คุณโดยไม่ชักช้า
2.1.2  ตามวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธูรกิจหรือการทำงานของคุณ หรือตามที่คุณมีคำขอใช้บริการให้เราทำการโฆษณาและการตลาดในสินค้า บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
2.1.3  เปิดเผยต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดในฐานะที่ปรึกษาของเรา ด้านการตลาด การโฆษณา ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบต่าง ๆ แพลตฟอร์ม หรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เป็นต้น
2.2  ข้อผูกพันในเรื่องการเก็บรักษาความลับนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นหรือกลายเป็นสิ่งที่สาธารณชนรับรู้ได้โดยทั่วไป หรือโดยการกระทำใดที่นอกเหนือไปจากการกระทำของเรา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา
3. สิทธิและหน้าที่ในการให้บริการ
เรามีนโยบายในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ภายในแพลตฟอร์มมีการใช้งานและการเข้าถึงการให้บริการที่หลากหลาย โดยผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการที่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก ทั้งนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หรือการเข้าถึงการใช้บริการ หรือประสงค์ที่จะได้รับบริการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อสอบถามมายังเราได้ที่อีเมล์ ...................................
3.1 สิทธิและหน้าที่ของเรา
3.1.1   สิทธิในแพลตฟอร์ม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เรามีกรรมสิทธิ์ สิทธิกระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ และมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นอันพึงมีในแพลตฟอร์มสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด รูปแบบ ซอสโค้ด (Source Code) และสิ่งอื่นที่ปรากฏและไม่ปรากฏแต่ได้วาง สร้างหรือพัฒนาไว้ในแพลตฟอร์ม 
เราอนุญาตให้คุณลงทะเบียน สมัครสมาชิก เข้าชม ใช้งาน ลงประกาศซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ โฆษณา ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้บริการ นโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในแพลตฟอร์มเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ โดยไม่อาจทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขาย หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นบริการที่เราจัดให้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งก่อนเท่านั้น
3.1.2   สิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเนื้อหาและข้อมูล 
เรามีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการพิจารณาให้คุณลงเนื้อหาและข้อมูลในแพลตฟอร์มหรือไม่ และเพียงใด รวมถึงการพิจารณาว่าเนื้อหาและข้อมูลของคุณเป็นไปตามหรือขัดต่อนโยบายการใช้บริการ หรือประกาศของเราหรือไม่
3.1.3  สิทธิในการติดต่อ แจ้งเตือน ประกาศ อัพเดท 
เรามีสิทธิในการส่งข้อความ ติดต่อ แจ้งเตือน ประกาศ อัพเดทใด ๆ แก่คุณผ่านทางกล่องข้อความภายในแพลตฟอร์ม และ/หรือ อีเมล์ที่คุณให้ไว้ หรือระบุในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
3.1.4  สิทธิให้บริการโดยไม่ผูกขาด
เรามีสิทธิให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละราย รวมถึงใช้ดุลพินิจในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามที่พิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าคุณจะขายสินค้า หรือให้บริการในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้บริการแก่ผู้บริโภคด้วย อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ให้เนื้อหาและข้อมูลของคุณแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น
3.1.5  สิทธิและหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูล
ภายใต้บังคับข้อ 2 ว่าด้วยการเก็บรักษาความลับ เรามีสิทธิและหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลของคุณ ดังต่อไปนี้
3.1.5.1  เรามีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ อำนวยความสะดวก สนับสนุน ดูแลด้านเทคนิค ระบบ การพัฒนาแพลตฟอร์ม จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการใช้บริการของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือตรวจสอบรูปแบบการใช้บริการต่าง ๆ 
3.1.5.2   เรามีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือตรวจสอบรูปแบบการใช้งาน และวิเคราะห์แนวทางการให้บริการแก่คุณโดยถูกต้องและเหมาะสม 
3.1.5.3   เรามีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน เผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการใด ๆ ในเนื้อหาและข้อมูลของคุณที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทำการตลาดหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของคุณ หรือที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือธุรกิจของเราโดยไม่จำกัดเฉพาะการเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นด้วย 
3.1.5.4 สิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน เผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการใด ๆ ในเนื้อหาและข้อมูลของคุณที่ปรากฎในแพลตฟอร์มตามข้อ 4.1.5.1 ถึง 4.1.5.3 โดยเราไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น แต่มิใช่สิทธิที่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวนี้ไม่สามารถเพิกถอนได้ในภายหลังไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 3.1.6 สิทธิอื่น ๆ 
3.1.6.1   เรามีสิทธิลบบัญชีผู้ใช้บริการของคุณในกรณีที่บัญชีดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า           1 (หนึ่ง) ปี 
3.1.6.2   เรามีสิทธิลบ หรือจัดการใด ๆ กับเนื้อหาและข้อมูล ประกาศ รวมถึงมีสิทธิลบบัญชีผู้ใช้บริการของคุณ หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่พบการกระทำโดยฝ่าฝืนนโยบายการใช้บริการหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่น หรือในกรณีอื่นตามที่เราเห็นสมควร
3.1.6.3   เรามีสิทธิกระทำการใด ๆ อันเป็นการปกป้องสิทธิตามกฎหมายหรือเป็นการป้องกันตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการ การป้องกันการกระทำอันเป็นภัยอันตราย การทำลาย การละเมิดหรือทำให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ไม่ปลอดภัยต่อระบบ ฐานข้อมูลหรือสิทธิและทรัพย์สินต่าง ๆ ของเรา และผู้ใช้บริการรายอื่น 
3.1.6.4   การดำเนินการตามสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.6.1 ถึง 3.1.6.3 เราสามารถกระทำการตามดุลพินิจโดยเด็ดขาดและโดยลำพัง ตามที่เห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือประกาศล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ในการกู้คืนข้อมูล รวมถึงไม่มีความรับผิด หรือชำระเงินใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลใดจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น
3.2 สิทธิและหน้าที่ของคุณ
ผู้ใช้บริการแต่ละรายมีสิทธิและหน้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทะเบียนใช้บริการในฐานะผู้ประกอบการหรือลูกค้า และการเลือกใช้บริการพิเศษ ในกรณีที่คุณลงทะเบียนใช้บริการในฐานะลูกค้า คุณจะไม่สามารถลงประกาศขายหรือให้บริการ หรือตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดส่วนมุมผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ สิทธิและหน้าที่ของคุณอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายการใช้บริการ ข้อ 2, ข้อ 4.2.1 ถึง ข้อ 6 และนโยบายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้บริการนี้
 3.2.1  สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
3.2.1.1 คุณมีสิทธิใช้บริการภายในแพลตฟอร์มนี้ เช่น ลงทะเบียน สมัครสมาชิก เข้าชม ใช้งาน ลงประกาศซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ โฆษณา ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น หรือบริการพิเศษต่าง ๆ ตามที่แพลตฟอร์มกำหนดให้เท่านั้น คุณไม่มีสิทธิกระทำการใด ๆ ต่อหรือมีผลกระทบต่อระบบ ฐานข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มนอกเหนือจากบริการที่เราจัดให้ตามปกติเท่านั้น
3.2.1.2 คุณสามารถติดต่อผู้ใช้บริการรายอื่นผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ อีเมล์ บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้บริการรายอื่นที่ระบุไว้เฉพาะวัตถุประสงค์ในการซื้อ ขาย ให้บริการ รับบริการ ตามที่ผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ ประสงค์และระบุไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น  คุณไม่สามารถติดต่อหรือกระทำการอย่างใด ๆ อันทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ใช้บริการรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ผู้ใช้บริการที่คุณจะติดต่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือที่พึงคาดหมายได้ และคุณไม่มีสิทธิใช้ คัดลอก หรือกระทำการใด ๆ ต่อชื่อ สกุล ชื่อธุรกิจ ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ บัญชีโซเชียลมีเดียหรือประกาศของผู้ใช้บริการรายอื่นด้วย
3.2.1.3 คุณจะไม่ใช้บริการหรือกระทำการใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์ในทางที่ผิดกฎหมาย ล่อลวง ปลอม แปลง เป็นเท็จ หรือทำให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจผิด 
3.2.1.4 คุณต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ในการลงประกาศขายสินค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวกับประกาศ ข้อความ สินค้าหรือบริการของคุณให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ด้วย เราเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศขายสินค้าหรือให้บริการออนไลน์ เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบประกาศ ข้อความ สินค้าหรือบริการของคุณว่าถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ และเราไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากประกาศ ข้อความ สินค้าหรือบริการของคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ คุณจะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายด้วยตนเองทั้งสิ้น
3.2.1.5 คุณต้องไม่ใช้บริการหรือกระทำการใด ๆ อันทำให้เกิดหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อแพลตฟอร์ม หรือกระทำการจนเป็นเหตุให้ระบบล่มหรือช้าลง หรือทำให้แพลตฟอร์มมีการเข้าถึง ความพร้อมหรือความสมบูรณ์ในการใช้งาน มีประสิทธิภาพการใช้งาน ประสิทธิภาพในการประมวลผล หรือความปลอดภัยน้อยลงหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย รวมถึงการจำกัด แทรกแซง ขัดขวางหรือทำให้เกิดอุปสรรคใด ๆ ต่อระบบ การทำงานของแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการของบุคคลอื่น
3.2.1.6 คุณจะต้องไม่ดักจับ ดึงหรือเก็บข้อมูล แฮ็ค (Hack) ถอดรหัส แทรกแซง สแกน ทดสอบช่องโหว่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลหรือเนื้อหาและข้อมูล สูญหาย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการสอดแนมหรือได้ไปซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มโดยมิชอบประการอื่น
3.2.1.7 คุณจะไม่หลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน การรับรองความถูกต้องหรือความปลอดภัยใด ๆ ในแพลตฟอร์ม
3.2.1.8 คุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือในลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อส่ง ใช้ เผยแพร่ ใช้หรือวางลิงค์        (Link) สปายแวร์ (Spyware) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) โทรจัน (Trojan) เวิร์ม (Worm) มัลแวร์ (Malware) ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (Keylogger) หรือซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ต่อแพลตฟอร์มหรือที่มีผลต่อการใช้บริการ
3.2.1.9 คุณจะไม่เข้าถึง โต้ตอบ ตั้งค่าการใช้งานหรือใช้บริการใด ๆ ในแพลตฟอร์มโดยใช้โรบ็อต (Internet Bot หรือ Web Robot) สไปเดอร์ (Web Spider หรือ Crawler) สแครปเปอร์ (Scraper Bot) สแปม (Spam Bot) ฟิชชิ่ง (Phishing) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ที่มีชื่อเรียกประการอื่น นอกเหนือจากการใช้โดยวิธีการปกติ
3.2.2   สิทธิและหน้าที่ในเนื้อหาและข้อมูลของคุณ
 3.2.2.1  การเปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นการกระทำโดยการใช้ดุลพินิจโดยลำพังของคุณ เราไม่มีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ในการลงเนื้อหาและข้อมูลของคุณทั้งสิ้น คุณมีสิทธิใช้ดุลพินิจโดยอิสระที่จะเปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลของคุณหรือไม่ เพียงใด 
ในการแสดงเจตนาตกลงใช้บริการแพลตฟอร์ม โดยการคุณเปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ในประกาศ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น คุณเข้าใจดีว่า การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขาย ให้บริการ หรือรับบริการของคุณเอง และรวมถึงประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีจากแพลตฟอร์มด้วย และถือว่าคุณแสดงเจตนาตกลงและประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลธุรกิจแก่เรา ผู้ใช้บริการรายอื่น และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และทำให้ไม่ถือว่าเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและข้อมูลของคุณที่เปิดเผยหรือเผยแพร่นั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
3.2.2.2  ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการพาดพิง วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
3.2.2.3   ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ การเหยียด    สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สภาพ ความพิการหรือบกพร่องของร่างกาย ความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2.2.4 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง พาดพิงหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อันมีลักษณะทำให้เกิดการแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงาน 
3.2.2.5 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ โดยใช้ถ้อยคำด่าทอ หยาบคาย รุนแรง หรือในลักษณะลามก อนาจาร เรื่องทางเพศ หรือทำให้เกิดความอับอาย หรือในลักษณะอันไม่สมควร
3.2.2.6 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการใส่ความ         ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ให้ร้าย ข่มขู่ โจมตีหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท คุกคาม ขัดแย้ง โต้เถียง ก่อให้เกิดอาชญากรรม ทั้งนี้ ควรแสดงเนื้อหาหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เป็นธรรม ตามความเป็นจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณ ลูกค้าและสังคมส่วนรวม
3.2.2.7 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ อันบ่งชี้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.8 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการแทรกแซง ขัดขวาง ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ ก่อกวนหรือรบกวนการใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงจะไม่ส่ง Spam จดหมายลูกโซ่ ข้อความซ้ำๆ หรือกระทำการใดๆ อันไม่พึงประสงค์ประการอื่น
3.2.2.9 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะการชักชวนขายในลักษณะขายตรง เล่นแชร์ แชร์ลูกโซ่
3.2.2.10 ห้ามผู้ใช้บริการคนหนึ่ง ๆ แสดงสินค้าหรือบริการเดียวกันหรือคล้ายกันซ้ำหลายประกาศไม่ว่าในหมวดเดียวกันหรือต่างหมวดหมู่ 
3.2.2.11 ห้ามแสดงรูปภาพ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางธุรกิจ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในเนื้อหาหรือประกาศ หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจ ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
3.2.2.12 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูล ใช้บริการ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน 
3.2.2.13 ห้ามลงประกาศผิดหมวดหมู่ เนื่องด้วย ภายในแพลตฟอร์มมีหมวดหมู่ย่อยเป็นจำนวนมากเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถค้นพบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่าย รวดเร็ว และมีความเป็นระเบียบ
3.2.2.14 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นความเท็จ คลุมเครือ หลอกลวง ฉ้อฉล กำกวม หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวบุคคล นิติบุคคล ธุรกิจ ร้าน สินค้าและบริการ ราคา ของแถม รวมถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ จำนวน วิธีการใช้ เป็นต้น  ทั้งนี้ เนื้อหาและข้อมูล รวมถึงรูปภาพหรือคลิปวีดีโอประกอบภายในประกาศขายสินค้าหรือบริการจะต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกันและตรงตามความเป็นจริง
3.2.2.15 ห้ามแสดงเนื้อหาและข้อมูลที่เข้าใจยากหรืออ่านไม่เข้าใจ ใช้ภาษาหรือคำไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์เป็นจำนวนมาก
3.2.2.16 อัพเดทเนื้อหาและข้อมูล ทั้งในประกาศขายสินค้าและบริการ และข้อมูลธุรกิจของคุณให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
3.2.2.17 คุณอนุญาตและตกลงให้สิทธิแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน เผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการใด ๆ ในเนื้อหาและข้อมูลของคุณที่ปรากฏในแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนหรือมีภาระผูกพันใด ๆ  รวมทั้งจะไม่เพิกถอนสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ คุณให้สิทธิแก่เราในการดำเนินการแก่ผู้ละเมิดสิทธิหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 
3.3 ข้อห้ามและข้อจำกัดในการขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภท
โดยที่ การขายสินค้าหรือการให้บริการบางประเภทนั้นมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการ หรือมีกฎหมายบัญญัติว่าการขายสินค้าหรือการให้บริการบางประเภทนั้นเป็นความผิด หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต้องห้ามตามคำสั่งของรัฐ หรือราชการ รวมถึงสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อสิทธิของบุคคลอื่น เช่น สินค้าที่ถูกจำกัดให้ขายเฉพาะตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหรือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตร หรือมีเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ดังนั้น เพื่อไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ถูกดำเนินคดี เสียค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหาย คุณควรศึกษาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายหรือบริการว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดใด ๆ หรือไม่ด้วย 
ทั้งนี้ ก่อนการประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยลำพังของคุณทั้งสิ้นที่จะต้องศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณลงประกาศ
ตัวอย่างสินค้าหรือบริการต้องห้าม ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถลงประกาศได้ มีดังนี้
3.3.1  ยาเสพติด ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ สารพิษ
3.3.2  อาวุธปืน วัตถุระเบิด  
3.3.3  อุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด
3.3.4  สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 
3.3.5  โบราณวัตถุ
3.3.6  อวัยวะ หรือชิ้นส่วนมนุษย์
3.3.7  ของป่า สัตว์ป่า หรือสัตว์สงวน หรือชิ้นส่วนอวัยวะของสัตว์ป่าหรือสัตว์สงวน
3.3.8  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ 
3.3.9  สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
3.3.10  สิ่งลามกอนาจารทุกประเภท 
3.3.11  การให้บริการทางเพศ
3.3.12  การใช้แรงงานเด็ก หรือในลักษณะของการค้ามนุษย์
3.3.13  สิ่งของหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด และรวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตต่อทางราชการก่อน และยังไม่ได้รับอนุญาต
3.4    ผลของการฝ่าฝืนข้อห้ามและข้อจำกัด
ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อห้ามและข้อจำกัด ตามข้อ 3.2 ถึง ข้อ 3.3.13 และ/หรือบทบัญญัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้บริการนี้ หรือมีบุคคลร้องเรียน หรือเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น เรามีดุลพินิจแต่ผู้เดียวที่จะลบ หรือจัดการใด ๆ กับเนื้อหาและข้อมูล ประกาศ รวมถึงมีสิทธิลบบัญชีผู้ใช้บริการของคุณ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินอื่นๆ และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควรได้ทั้งสิ้นโดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า และเราไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลใดจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ คุณยังคงต้องรับผิดในทางแพ่ง ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาหรือกระทำละเมิด ทางอาญา ทางปกครองหรือที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่น รวมถึงการเยียวยา รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำใด ๆ ของคุณที่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่เราด้วยโดยลำพังทั้งสิ้น 
3.5    หน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร
คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้ง การยื่น การชำระ หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการขายสินค้า การให้บริการ ธุรกรรมหรือการกระทำของคุณแต่เพียงผู้เดียว
4.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงประกาศ
4.1      คุณสามารถลงประกาศได้เฉพาะในกรณีที่คุณลงทะเบียนใช้บริการในฐานะผู้ประกอบการและไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อห้ามหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้บริการเท่านั้น
4.2 ในประกาศของคุณต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ 
4.2.1  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ กรณีที่เป็นร้านค้าสามารถระบุชื่อร้านค้า ชื่อเจ้าของร้านค้า หรือกรณีนิติบุคคล สามารถระบุชื่อนิติบุคคลได้ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรติดต่อ บัญชีโซเชียลมีเดีย รวมถึงการปักหมุดร้านค้าได้  
4.2.2 หัวข้อประกาศ มีตัวอักษรได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
4.2.3  รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รวมถึงแนบรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อประกาศ
4.3      ผู้ประกอบการสามารถลงประกาศได้ไม่เกิน 10 ประกาศ โดยแต่ละประกาศสามารถแนบรูปได้ไม่เกิน 10 รูป โดยไม่มีค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์ที่จะลงประกาศเกินกว่า 10 ประกาศ ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าบริการตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 6. และประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ
4.4  ประกาศมีอายุ 1 เดือน หากผู้ประกอบการไม่ได้ต่ออายุประกาศ ประกาศดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
4.5  ผู้ประกอบการสามารถแนบคลิปวีดีโอในแต่ละประกาศไม่เกิน 3 คลิปวีดีโอ ความยาวแต่ละคลิปวีดีโอไม่เกิน ..... นาที ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องชำระค่าบริการตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 6. และประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ
4.6 ประกาศจะถูกเรียงตามลำดับเวลา โดยประกาศที่ลงล่าสุดจะอยู่เป็นลำดับแรก และจะถูกลดลำดับลงไปเรื่อยๆ ตามประกาศใหม่ที่ลงต่อมาในลำดับหลัง หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะให้ประกาศของตนอยู่ในลำดับต้น และเป็นที่เห็นได้ง่าย ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าบริการสำหรับประกาศตำแหน่งพิเศษตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 6 และประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ
4.7      คำอธิบายหมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อย และหลักเกณฑ์ของประกาศในแต่ละหมวดหมู่
4.7.1   สินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค 
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ สินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะแปรรูปหรือไม่ แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนของการนำไปปรุงเป็นอาหาร เช่น ผักสด ผลไม้สด เนื้อสัตว์ ผลไม้แช่อิ่ม สมุนไพร และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชและสัตว์ด้วย เช่น น้ำผึ้ง รังนก น้ำนมโค เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ มีได้หลายประเภทดังนี้
4.7.1.1   เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผักผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์นั้น ๆ ได้โดยตรง ในส่วนของร้านค้าสามารถระบุตำแหน่งหรือรายละเอียดของนา ไร่ สวน หรือฟาร์มว่าอยู่จังหวัด อำเภอ ตำบลใด และอาจจะเพิ่มรายละเอียดหรือความพิเศษของกรรมวิธีในการเพาะปลูก เช่น เป็นการปลูกพืชแบบออร์แกนิค หรือวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี หรือกรณีเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงแบบระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น 
4.7.1.2   ผู้ขายสินค้าเกษตร หรืออาหารสดในตลาด ในส่วนของร้านค้าสามารถลงรายละเอียดของชื่อตลาด ตำแหน่งหรือโซนที่ขาย หรือสถานที่ใกล้เคียง หรือมีจุดสังเกตอะไรบ้าง หรือรับสินค้าเกษตรมาจากไร่หรือสวนที่ใด เป็นต้น
4.7.1.3   ผู้ขายสินค้าเกษตร ณ สถานที่อื่นที่ไม่ใช่ในตลาด หรือไม่สามารถระบุสถานที่ที่ชัดเจนได้ หรือไม่มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแน่นอน เช่น ขายสินค้าข้างทาง รถเข็น หรือเป็นรถตระเวนเร่ขาย ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายอาจจะระบุพื้นที่ที่ขาย วันที่ขาย หรือกรณีรถเข็นหรือรถเร่ขาย อาจระบุช่วงเวลาหรือพื้นที่ขาย หรือแจ้งรายการสินค้าที่จะขายเป็นรายวัน ว่ามีสินค้าอะไรบ้าง เป็นต้น
4.7.2   สินค้าเกษตรที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค  
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น สัตว์เลี้ยง ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล ดอกไม้สดตัดขาย พันธุ์ไม้ป่า ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ กรณีนี้ ผู้ขายอาจเป็นได้ทั้งเกษตรกร หรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หรือเพาะต้นไม้ขายทั่วไป และในกรณีดอกไม้สดตัดขาย ยังรวมถึงร้านขายดอกไม้ หรือร้านจัดดอกไม้ ทำพวงมาลัย พวงหรีด หรือพานดอกไม้ เป็นต้น
4.7.3   เสื้อผ้าผู้หญิง
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงทุกชนิด เช่น เสื้อ กระโปรง กางเกง สูท ชุดทำงาน ชุดนอน ชุดแต่งงาน ชุดราตรี ชุดแฟนซี ชุดกีฬา เป็นต้น โดยผู้ขายอาจเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วไป และสามารถลงรายละเอียดของร้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือมีหน้าร้านหรือไม่ และรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านตัดสูท หรือชุดยูนิฟอร์มด้วย โดยสามารถแจ้งรายละเอียดร้านค้าและประเภทของเสื้อผ้าที่ให้บริการตัดเย็บของร้านได้
4.7.4  เสื้อผ้าผู้ชาย
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชายทุกชนิด เช่น เสื้อ กางเกง สูท ชุดทำงาน ยีนส์ ผ้าขาวม้า ชุดกีฬา เป็นต้น โดยผู้ขายอาจเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วไป และสามารถลงรายละเอียดของร้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือมีหน้าร้านหรือไม่ และรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านตัดสูท หรือชุดยูนิฟอร์มด้วย โดยสามารถแจ้งรายละเอียดร้านค้าและประเภทของเสื้อผ้าที่ให้บริการตัดเย็บของร้านได้
4.7.5  เครื่องประดับ
  สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน กำไลข้อมือ ไม่ว่าจะขายในรูปแบบของร้านเพชรหรือร้านจิวเวลลี่ ร้านเพชร ร้านทอง ร้านขายเงิน หรือบริการรับผลิตเครื่องประดับ  หรือเป็นการขายโดยไม่มีหน้าร้านหรือรับมาขายก็ได้ 
4.7.6  อุปกรณ์แต่งกาย
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น เข็ดขัด แว่นตา หมวก เข็มกลัดติดเสื้อ โบว์ กิ๊บ ที่รัดผม เน็คไท ถุงมือ ถุงเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น
4.7.7  กระเป๋า
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ กระเป๋าทุกชนิด ถุง อุปกรณ์เกี่ยวกับกระเป๋าหรือใช้กับกระเป๋า ทั้งนี้ ผู้ลงขายสินค้าสามารถลงรายละเอียดของร้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือมีหน้าร้านหรือไม่
4.7.8  นาฬิกา
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ นาฬิกาทุกชนิด และรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับนาฬิกา ทั้งนี้ ผู้ลงขายสินค้าสามารถลงรายละเอียดของร้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือมีหน้าร้านหรือไม่
4.7.9  รองเท้า
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ รองเท้าทุกชนิดและอุปกรณ์ที่ใช้กับรองเท้า ทั้งนี้ ผู้ลงขายสินค้าสามารถลงรายละเอียดของร้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือมีหน้าร้านหรือไม่
4.7.10 เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ใช้กับร่างกาย
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้กับใบหน้า และร่างกาย เช่น ที่มาส์กหน้า แชมพู ครีมอาบน้ำ น้ำหอม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ไดร์เป่าผม ที่รีดผม ฟองน้ำ แปรงแต่งหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงขายสินค้าสามารถลงรายละเอียดของแบรนด์ หรือร้านเครื่องสำอางที่ขาย หรือเคาน์เตอร์แบรนด์ หรือเป็นการขายแบบไม่มีหน้าร้านก็ได้
4.7.11 ร้านขายอาหาร
ร้านขายอาหารที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น ร้านขายข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ไม่ว่าเป็นอาหารไทยหรือต่างชาติ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่หรือมีแฟรนไชส์หลายสาขา อาจเป็นร้านอาหารดั้งเดิม ร้านรถเข็นหรือสตรีทฟูด ร้านอาหารในตลาด ฟู้ดคอร์ท ฟู้ดทรัค    เป็นต้น
4.7.12 ร้านค้า 
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ หมายถึง ร้านค้าที่มีทั้งหน้าร้าน มีแผงขายของก็ได้ แต่ไม่รวมถึงร้านค้าที่ขายสินค้าแฟชั่น เนื่องด้วย มีหมวดหมู่ไว้โดยเฉพาะแล้ว ร้านค้าตามข้อนี้ เช่น สินค้าร้าน    ค้าปลีก ค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อ  รวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ภายในบ้าน หรือร้านทุกอย่าง 20 อุปกรณ์สำหรับร้านอาหาร ร้านขายขนมหรือของฝากที่ระลึก เป็นต้น
4.7.13 เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง
สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น ของตกแต่งภายในบ้านอุปกรณ์ตกแต่งสวน โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น
4.7.14 Beauty and Spa
ร้านค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ ร้านเกี่ยวกับความสวยความงาม เช่น ร้านที่ให้บริการตัดผม ทำผม ชายและหญิง แต่งหน้า ทำเล็บ สปา บำรุงผิว นวดสปา นวดแผนโบราณ คลินิกเสริมความงาม ร้านสัก Tattoo เป็นต้น
4.7.15 สินค้าแม่และเด็ก
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น สินค้าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ภายหลังคลอด เด็กทารก เด็ก โต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องปั๊มนม รถเข็น คาร์ซีท นมผง และของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น
4.7.16 สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ สินค้าพื้นเมือง สินค้าของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งนี้ สินค้าในหมวดหมู่นี้ สามารถเป็นได้ทั้งอาหาร ขนม ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น
4.7.17 เครื่องเขียน  หนังสือ โปรแกรม
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และหนังสือ ทั้งนี้ ยังรวมถึง  การให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารงานต่าง ๆ
5.7.18 อุปกรณ์ IT และสมาร์ทโฟน
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น อุปกรณ์ไอที (IT) คอมพิวเตอร์ พริ๊นท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์มือถือ แทบเลต กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
4.7.19  อุปกรณ์กีฬา
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
4.7.20  เครื่องดนตรี
   สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ เครื่องดนตรีทุกชนิด
4.7.21  งานศิลปะ ของโบราณ ของสะสม
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น ของสะสมต่าง ๆ ของเล่น เกม ตุ๊กตาโมเดล รวมถึงของเก่าของโบราณ และงานศิลปะทุกประเภท
4.7.22  ยานพาหนะ อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น ยานพาหนะทุกชนิดและอุปกรณ์แต่งรถ โดยแยกประเภทผู้ขาย ที่ขายโดยศูนย์ เจ้าของขายเอง (รถมือสอง) และเต็นท์รถ (รถมือสองที่ขายโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรถ)
4.7.23 สินค้ารักษ์โลก ประหยัดพลังงาน
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น สินค้าที่มาจากการรีไซเคิลหรือผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด รวมถึงสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรหรือเป็นสินค้านวัตกรรม เป็นต้น
4.7.24 แฟรนไชส์ และการขายธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ แฟรนไชส์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เช่น ร้านกาแฟ ชา น้ำผลไม้ หรือการให้บริการ เช่น บริการซักรีด ขนส่งพัสดุ รวมถึงการซื้อขายธุรกิจ กิจการหรือการเซ้งร้าน หรือสถานที่ขาย เป็นต้น 
4.7.25 โรงงานผลิต
โรงงานผลิตที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น โรงงานผลิตสินค้า หรืออาหารทุกประเภท การรับจ้างผลิตสินค้า หรือในลักษณะ OEM เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาและติดต่อโรงงานผลิตได้โดยตรง
4.7.26 เครื่องจักรกล เครื่องมือช่าง
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเครื่องจักรกล และรวมถึงเครื่องมือช่างทั่วไป เป็นต้น
4.7.27 อสังหาริมทรัพย์
สินค้าที่ลงประกาศในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม เป็นต้น ไม่ว่าเพื่ออยู่อาศัย หรือการพาณิชย์ โดยอาจเป็นการขายโดยผู้พัฒนาโครงการ  เจ้าของขายเอง และตัวแทนหรือนายหน้า ก็ได้
4.7.28 งานให้บริการ
งานให้บริการในหมวดหมู่นี้ ไม่มีจำกัดประเภทธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และจะมีหน้าร้านหรือสถานประกอบการหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือสาขาอาชีพ
4.7.29 งาน
สำหรับในหมวดหมู่นี้ ให้โอกาสทั้งคนหางาน และนายจ้างที่กำลังมองหาคนทำงาน สำหรับคนหางานนั้นสามารถประกาศหางานตามที่ตนมีฝีมือ ทักษะ ความรู้ความชำนาญของตนเองได้โดยอิสระ เพื่อให้สามารถมีงานทำ หรือมีโอกาสหางานได้มากขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะงานที่ใช้ทักษะหรือการศึกษาเท่านั้น  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถหาคนทำงานได้ด้วย โดยไม่จำกัดประเภทงานเช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นงานที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
สำหรับหมวดหมู่ “งานให้บริการด้านต่าง ๆ” กับ “หางาน หาคนทำงาน” ต่างกันที่ คนหางานในหมวดหมู่ “หางาน หาคนทำงาน” ต้องการทำงานในลักษณะการเป็นลูกจ้าง แต่ “งานให้บริการด้านต่าง ๆ” เป็นการหางานหรือเสนอให้บริการในลักษณะฟรีแลนซ์หรืองานอิสระที่ไม่ได้ประสงค์ทำงานเป็นลูกจ้าง
4.7.30 แลกเปลี่ยน
หมวดหมู่นี้สำหรับการเสนอแลกเปลี่ยนสินค้าได้ตามต้องการ โดยผู้ลงประกาศจะต้องแจ้งสินค้าและรายละเอียดสินค้าที่ต้องการนำไปแลก และสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน
4.7.31 ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน งานสัมมนา
หมวดหมู่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในลักษณะของงานแฟร์ ออกบูธ งานวัด งานเทศกาลประจำปี การจัด       อีเวนท์ การจัดประกวด แข่งขัน หรือการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ เพื่อให้คนได้ทราบข่าวสารการจัดงาน ณ ที่ต่าง ๆ  
4.7.32 สถานที่
หมวดหมู่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของ หรือผู้มีอำนาจให้ใช้สถานที่ ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป หรือให้ใช้ประโยชน์ประการอื่น สามารถแจ้งการให้บริการ ได้ โดยไม่จำต้องระบุข้อความเกี่ยวกับการขาย หรือให้บริการในประกาศ ทั้งนี้ อาจเป็นเพียงเพื่อการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่นั้น ๆ ก็ได้
5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโฆษณา (BANNER)
5.1  คุณสามารถลงโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่คุณลงทะเบียนใช้บริการในฐานะผู้ประกอบการและไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อห้ามหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้บริการเท่านั้น
5.2      โฆษณามีอายุ 15 วัน หากผู้ประกอบการไม่ได้ต่ออายุโฆษณา โฆษณาดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
5.3 เรามีพื้นที่โฆษณาจำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีค่าใช้บริการแต่ละตำแหน่งแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในแต่ละตำแหน่งโฆษณาจะถูกเรียงตามลำดับการแจ้งใช้บริการและการชำระค่าบริการ โดยเราจะแจ้งกำหนดการลงโฆษณาให้คุณทราบ
6.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ
6.1  เราเสนอบริการที่หลากหลาย โดยคุณสามารถศึกษาหรือสอบถามบริการและค่าบริการจากเราได้ โดยแต่ละบริการมีรายละเอียดการให้บริการและค่าบริการแตกต่างกัน โดยเราจะแจ้งไว้ในประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ (#Link) หรือใบเสนอราคา หรือสัญญาก่อนการให้บริการ ดังนั้น ในกรณีที่เราได้ให้บริการแก่คุณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว เราจะไม่คืนเงินค่าบริการทุกกรณี
6.2 ในกรณีที่คุณแจ้งรับบริการในนามของบัญชีผู้ใช้บริการใด สามารถใช้บริการได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้บริการรายดังกล่าวเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิไปยังบัญชีผู้ใช้บริการอื่นได้ หากคุณฝ่าฝืนเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6.3 เราสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ ค่าบริการในประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราเริ่มให้บริการแล้วและการให้บริการยังไม่สิ้นสุดลง หรือยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ ค่าบริการในประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและค่าบริการจะยังไม่มีผลบังคับแก่บริการที่ยังไม่สิ้นสุดหรือที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา
6.4 คุณตกลงว่าความรับผิดและค่าเสียหายอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการให้บริการ การใช้บริการหรือการไม่ได้ใช้บริการ จะจำกัดเพียงค่าบริการในส่วนที่เรายังไม่ได้ให้บริการเท่านั้น หรือในกรณีที่คุณชำระค่าบริการแล้ว และมีเหตุที่ไม่สามารถใช้บริการได้ต่อไป เช่น ถูกลบบัญชีผู้ใช้บริการ หรือไม่สามารถจำรหัสผ่าน ถูกลบประกาศหรือโฆษณาเนื่องด้วยประกาศหรือโฆษณาดังกล่าวผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้บริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ค่าบริการที่คุณได้ชำระแล้วหรือที่เราได้ให้บริการในส่วนใดแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี อีกประการหนึ่ง หากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของเรา เราจะไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6.5 ในกรณีที่คุณชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิต คุณต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน โดยคุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร บัตรเครดิตหรือค่าธรรมเนียมการโอนทั้งสิ้น
6.6 คุณไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนค่าบริการที่ชำระไว้แล้วล่วงหน้า หรือค่าบริการในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการเป็นเงินหรือเรียกร้องเป็นสิ่งอื่นทดแทนได้
7.   ข้อจำกัดความรับผิด
7.1    แพลตฟอร์มนี้เปิดให้บริการแก่บุคคลและนิติบุคคลเป็นการทั่วไป เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความปลอดภัยในการใช้งานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของคุณที่ยังคงต้องพิจารณา และใช้ความระมัดระวังก่อนการซื้อ ขาย ให้หรือรับบริการ โอนเงิน รับชำระเงินหรือส่งมอบ เราไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ หรือต่อบุคคลภายนอกจากความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าตามสัญญา ละเมิด หรือกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
7.2    เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงไม่ว่าเป็นการแจ้งชัดหรือโดยปริยายในการติดต่อ เจรจา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือตกลงซื้อ ขาย ให้หรือรับบริการ การส่งมอบ การโอนเงินหรือรับชำระเงินหรือส่งมอบระหว่างคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่นทั้งสิ้น คุณสามารถใช้ดุลพินิจและพิจารณาเนื้อหาและข้อมูล คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขและความรับผิดในสัญญา ความสามารถในการทำนิติกรรม ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยในการดำเนินการทุกขั้นตอนคุณสามารถพิจารณาและดำเนินการได้โดยลำพังอย่างเต็มที่ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ในการดังกล่าวหรือที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 
7.3    เราพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางธุรกิจทั่วไป มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้นำเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อในทางวิชาการ เพื่อการอ้างอิง หรือในลักษณะการวิเคราะห์ หรือวิจัย และเรามิได้แสดง ให้คำมั่น รับรองหรือรับประกันในความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบันของเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์ม และเราไม่รับรองว่าแพลตฟอร์ม ระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มจะไม่มีข้อผิดพลาด
7.4   เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้น เราจึงไม่รับรองว่าบริการ ระบบ ฟังก์ชั่น หรือฟีเจอร์ใด ๆ ในแพลตฟอร์มจะคงอยู่ตลอดไป เรามีดุลพินิจในการยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่จะต้องชำระค่าเสียหายหรือเงินอื่น ๆ ต่อบุคคลใดทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ คุณชำระค่าบริการแล้ว คุณจะได้รับการบริการต่อไปตามที่ได้ตกลงกัน ในกรณีที่คุณชำระค่าบริการแล้ว แต่เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจะคืนค่าบริการแก่คุณตามส่วนที่เรายังไม่ได้ให้บริการ
7.5    เราไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย การขาดประโยชน์จากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้บริการในแพลตฟอร์ม ที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นระหว่างผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มด้วยกันหรือผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอก จากระบบหรือในกรณีใด ๆ  รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ข้อมูล ความเสียหายต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวจะสามารถคาดเห็นได้หรือไม่ รวมทั้งเราไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหาย หรือการกู้คืนข้อมูลต่าง ๆ ของคุณที่อยู่ภายในแพลตฟอร์ม
7.6   เรามิได้แสดง ให้คำมั่น รับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการในแพลตฟอร์มของคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือไม่ แต่ทั้งนี้ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการคุณตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ
7.7 เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือที่มิได้เกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้น
8.   อื่น ๆ 
 8.1 การตีความ
8.1.1  หัวข้อต่างๆ  ในนโยบายการใช้บริการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อ  ความหมายหรือการตีความใด ๆ ทั้งสิ้น
8.1.2 ไม่มีคำหรือข้อความใด ๆ ในนโยบายการใช้บริการนี้ หรือมีพฤติการณ์หรือการกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยแจ้งชัด การไม่เปิดเผยชื่อ หรือโดยปริยาย ในการที่จะตีความหรือถือว่ามีความหมายให้เกิดความ สัมพันธ์ในลักษณะการตัวการกับตัวแทน นายหน้า นายจ้างกับลูกจ้าง หุ้นส่วน บริษัท หรือการร่วมทุนใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 กรณีมีข้อความที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรณีดังกล่าวรวมถึงข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายเดียวกันก็ตาม ความเป็นโมฆะ หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อข้อความและนโยบายส่วนอื่นที่ยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
8.3   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การร้องเรียน และการแก้ไขข้อพิพาท
8.3.1   คุณสามารถเสนอแนะ ติชม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเราได้ รวมทั้งสามารถแจ้งให้เราปรับปรุงการให้บริการ หรือการแจ้งในกรณีไม่ได้รับความสะดวก หรือเกิดปัญหาในการใช้บริการ ประสงค์ใช้บริการเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นหรือฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ภายใต้ความคิดเห็นโดยสุจริต เป็นจริงและเป็นธรรม ปราศจากอคติ อย่างไรก็ตาม เป็นสิทธิของเราที่จะดำเนินการหรือไม่ เพียงใด และด้วยวิธีการอย่างใด ๆ ตามดุลพินิจเด็ดขาดของเราเพียงผู้เดียว
8.3.2   ในกรณีที่คุณประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความสะดวกหรือประสบปัญหาจากการใช้บริการ หรือกรณีระหว่างคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่นก็ตาม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อคุณมีข้อร้องเรียนหรือมีความคิดเห็นประการใดและเราจะพยายามแก้ไขทุกปัญหาอย่างดีที่สุด
8.4 การจำกัดหรือระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม
เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดหรือระงับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณหากมีเหตุอันควรเชื่อ หรือตามดุลพินิจโดยลำพังของเราในกรณีที่คุณละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายการใช้บริการหรือข้อความใด ๆ ที่กำหนดในแพลตฟอร์มนี้ การจำกัดสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบถึงหรือทำให้คุณหลุดพ้นหรือสิ้นสุดภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีตามนโยบายการให้บริการในแพลตฟอร์มนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด และเราขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใดๆ ที่เราได้ให้บริการไปแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในทุกกรณี
8.5 การระงับหรือการหยุดให้บริการของแพลตฟอร์ม
เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือการหยุดให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
8.5.1 ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบ
8.5.2 ประสบภาวะขาดทุน
8.5.3 เหตุสุดวิสัย
8.5.4 เหตุอื่น ๆ 
8.6 การสละสิทธิ
ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการ หรือข้อความใด ๆ ตามที่เราได้แจ้งไว้ในแพลตฟอร์ม หรือกรณีที่คุณละเมิดสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีโดยชอบธรรม และเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต่อคุณ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ เรายังคงมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องได้เต็มตามสิทธิที่มีหรือตามที่กฎหมายกำหนด
8.7 กฎหมายที่ใช้บังคับและการตีความ 
นโยบายการใช้บริการหรือ ประกาศ หรือข้อความใด ๆ ตามที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย